ไม้แปรรูป

  • ไม้ก่อสร้าง
        ไม้แบบ -เบญจพรรณ เยลโล่ กะบาก
        ไม้เคร่า -เบญจพรรณ เนื้อแข็งแดง ยางแท้
  • ไม้โครงสร้าง
        เนื้อแข็งแดง ยาง กาเปอร์ เต็ง
  • ไม้อื่นๆ
        กาเปอร์ สยาแดง อลันบาตู เต็ง