พื้นไม้มะค่า

พื้นปูด้วยไม้มะค่าหน้าใหญ่
ด้วยลวดลายสีสันของพื้นไม้ มีเอกลักษณ์เฉพาะของไม้มะค่า
ที่คงความแข็งแรง สวยงาม