ไม้มะค่ารางลิ้น

ไม้มะค่ารางลิ้น

1"x4", 1"x6", 1"x8"